Crime and Punishment. Theory of Raskolnikov by MariLynWells