Książki:

Stanisław Lem wobec utopii [Stanislaw Lem and Utopia], Białystok 1998 (seria „Biblioteka Pamięci i Myśli”).


Tematyką książki są utopijne wątki w dziełach Stanisława Lema. Autor proponuje nowe spojrzenie na twórczość pisarza, wypracowując w toku interpretacji własne narzędzia porządkowania i opisu. Analiza, przeprowadzona w kontekście utopii literackiej i fantastyki naukowej, prowadzi w sposób przekonywający do stwierdzenia – u Lema utopia służy odkrywaniu i porządkowaniu wartości. Dalszych badań wymaga uzasadnienie tezy, że powyższe twierdzenie odnosi się do całej literatury science fiction.

Utopian theme and stories of famous Polish science fiction writer Stanislaw Lem are in the center of this book. The author proposes a new perspective on Lem’s works, working out his own tools of description, in the course of interpreting, The analysis, carried out in the context of literary utopia and science fiction, leads to the satisfying conclusion – for Lem utopia is a means of discovering and organizing values. Further research is required to justify that the above statement applies to the whole science fiction genre.Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne [Polish Social Science Fiction. Poetics and Utopian Thinking], Białystok 2008 (seria „Poetyka i Horyzonty Tradycji”). pobierz cały tekst / full text

Fantastyka socjologiczna wyróżniała się poczytnością w Polsce lat 80. ubiegłego wieku. Opisywana była dotychczas jako diagnoza systemu totalitarnego oraz rezerwuar politycznych aluzji. Autor niniejszej książki podejmuje próbę spojrzenia na tę literaturę z odmiennej perspektywy, tropiąc w niej ślady utopii jako sposobu myślenia, łączącego odwagę wyobraźni z intelektualnym rygorem.

Polish dystopian fiction of the 80′s was usually described as a diagnosis of the totalitarian system and a reservoir of political allusions. The author of this book attempts to look at the literature from a different perspective, tracking in the footsteps of utopia as a way of thinking, courage of combining intellectual rigor with imagination.

Artykuły:

Kreacja świata fantastycznego w cyklach nowel Jerzego Grundkowskiego i Józefa Kozieleckiego, w: Cykl literacki w Polsce, pod red. K. Jakowskiej i in., Białystok 2001, s. 465-472.

Intertekstualna podstawa literatury science fiction, w: Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej, red. E. Konończuk, E. Nofikow, K. Sawicka, Białystok 2002, s. 33-39.

Antyutopijny wymiar poezji Zbigniewa Herberta, w: Herbert i znaki czasu, red. E. Feliksiak, M. Leś, E. Sidoruk, Białystok 2002, t. II, s. 63-72.

Światy możliwe Stanisława Lema, w: Stanisław Lem. Pisarz – myśliciel – człowiek, red. J. Jarzębski, A. Sulikowski, Kraków 2003, s. 207-216.

Między cyklem nowelistycznym a powieścią. Wokół sytuacji polskiej fantastyki, w: Cykl i powieść, red. K. Jakowska, D. Kulesza, K. Sokołowska, Białystok 2004, s. 49-55.

Utopia Europy – poszukiwanie granic, w: Idee Europy w kulturze XX wieku, red. A. Kramkowska, E. Nofikow, K. Sawicka, Białystok 2005, s. 41-46.

Wszystkie „końce świata”, które znamy: apokaliptyczność w fantastyce naukowej, w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. II, Białystok 2007.

Między ekstrapolacją a spekulacją. „Rozmiękczanie” nauki w science fiction, w: Wzorce postrzegania nauki w XX wieku, red. B. Płonka-Syroka, Warszawa 2008.

E-misja posthumanizmu, w: E-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo, red. B. Płonka-Syroka, M. Staszczak, Wrocław 2008. Dostępne także na stronie historiaimedia.orgfull-text

„Ani przeźro, ani czysta” fantastyka socjologiczna. Strefa Ocalenia i Oddział Nieżyjących Wiesława Kazaneckiego, w: Wiesław Kazanecki, red. M. Kochanowski, Białystok 2010, s. 321-331.

Czy fantastyka naukowa jest literaturą wywrotową?, w: Literatura-pamięć-kultura, red. E. Sidoruk, M. Leś, Białystok 2010, s. 89-101.

Fantastyka naukowa we współczesnej szkole, „Polonistyka” 2011, nr 2, s. 41-45. full-text

Wszechwiedza narracyjna a science fiction, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010, nr 1, s. 135-143. Dostępne także na stronie Białostockich Studiów Literaturoznawczychfull-text

Narrative Omniscience and Science Fiction

The author of the paper suggests, referring to the discussion provoked by Jonathan Culler’s text Omniscience, that the narration of science fiction expresses the category of omniscientific narration in a characteristic way. He proposes a thesis that the category has reached the key significance in comparison with the one of suspicion as an inherent part of the nature of science fiction.

Redakcje naukowe:

Herbert i znaki czasu, t. I-II, Białystok 2002 (współredaktorzy: E. Feliksiak i E. Sidoruk).

Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego, t. I-II, Białystok 2002 (współredaktor: E. Feliksiak).

Stefania Skwarczyńska, Teoria listu, na podstawie lwowskiego pierwodruku opracowali Elżbieta Feliksiak i Mariusz Leś, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Literatura-pamięć-kultura, red. E. Sidoruk, M. M. Leś, Białystok 2010.

Członkostwo w redakcjach serii wydawniczych i czasopism:

„Poetyka i horyzonty tradycji” – Instytut Filologii Polskiej – seria wydawnicza, członek redakcji naukowej

„Komparatystyka” – Instytut Filologii Polskiej, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – seria wydawnicza, członek redakcji naukowej

Białostockie Studia Literaturoznawcze”, Wydawnictwo UwB, Członek redakcji naukowej od 2010

Członek Komitetu Redakcyjnego serii „Biblioteka Pamięci i Myśli” wydawanej przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Oddział w Białymstoku. (seria zamknięta w 2010 r.)

Zajrzyj do mojego publicznego folderu na Evernote